OLYMPUS OLYMPUS CONTINUUM

Gebruiksvoorwaarden

Door materiaal van olympusprofed.com en alle websites, mobiele sites en andere functies die gekoppeld zijn aan olympusprofed.com (gezamenlijk ‘Sites’) te openen, gebruiken of downloaden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. De volgende Gebruiksvoorwaarden moeten zorgvuldig worden gelezen. Als u niet akkoord kunt of wilt gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik de Sites dan niet. Olympus Corporation (“”Olympus””) behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Bezoek de site regelmatig om de meest actuele voorwaarden voor uw gebruik van de Sites te bekijken.

De Sites zijn uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat u een zorgprofessional bent. U hebt niet het recht om de Site te gebruiken als u geen zorgprofessional bent. Goedgekeurde productaanduidingen, registraties en presentaties kunnen per land verschillen. Houd er bij het bezoeken van de Sites rekening mee dat mogelijk niet al onze producten beschikbaar zijn voor gebruik waar u woont. Ga voor de meest recente productregistratiegegevens en een goedgekeurd productlabel naar de wereldwijde website van ons bedrijf op www.olympus-global.com, de bedrijfswebsite voor uw land of neem contact op met uw plaatselijke Olympus-vertegenwoordiger of -distributeur.

EIGENDOM VAN CONTENT

De Sites en al hun content, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, content, afbeeldingen, video, tekst, handelsmerken, product- en servicenamen, merken, slogans, interactieve services en software (gezamenlijk “Content”) zijn eigendom van Olympus, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of sponsors (gezamenlijk “Gelieerde ondernemingen”) of andere derden met alle rechten voorbehouden, tenzij anders wordt vermeld. Content omvat bepaalde software die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt (“Software”) en bepaalde gespecialiseerde content, zoals interactieve services waarmee u informatie en materiaal kunt plaatsen of weergeven.

BEPERKTE LICENTIE VOOR GEBRUIK VAN DE SITES

U mag Content alleen downloaden (één machineleesbare kopie en één papieren kopie per pagina op één computer) voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen niet uit de Content worden verwijderd. U mag de Content op geen enkele manier gebruiken, verspreiden, wijzigen, verzenden, reproduceren, uitzenden, licentiëren, overdragen, verkopen, weergeven of er afgeleide werken van maken zonder schriftelijke toestemming van Olympus. U mag de Content niet plaatsen voor openbaar of commercieel gebruik. Dit is een beperkte licentie en brengt geen eigendomsrechten over.

U mag de Sites of Content niet gebruiken om: (i) vals, misleidend, beledigend, intimiderend, inbreukmakend, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk, schandalig, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins de wet overtreden; (ii) zich voor te doen als een persoon of entiteit, met inbegrip van een moderator van de Sites of een vertegenwoordiger van Olympus, of om te impliceren dat Olympus een verklaring onderschrijft die u aflegt; (iii) te adverteren of deel te nemen aan commerciële verzoeken, of anderszins de Sites te exploiteren voor commerciële doeleinden; (iv) een virus, worm, spyware, kwaadaardige code, bestand of programma te plaatsen of te verzenden die/dat (mogelijk) is bedoeld om de Sites of Content te beschadigen, of die/dat (mogelijk) is bedoeld om het gebruik van hardware, software of apparatuur te controleren; (v) gegevens, systemen of persoonlijk identificeerbare informatie van de Sites binnen te halen, te verzamelen of te onderscheppen; (vi) de werking van de Sites of de infrastructuur die de Sites beschikbaar stelt te onderbreken, te verstoren of te beperken; (vii) enig deel van de Sites of Content aan te passen, te wijzigen, te reverse-engineeren, te vertalen of te decompileren; of (viii) enige actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor het netwerk of andere infrastructuur van de Sites.

Op bepaalde Software kan een aanvullende licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing zijn, waarmee u mogelijk akkoord moet gaan voordat u een licentie krijgt om dergelijke Software te gebruiken.

Olympus zal volledig meewerken met de wetshandhavende autoriteiten of met enig gerechtelijk bevel waarin Olympus wordt verzocht de identiteit bekend te maken van iemand die deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

GARANTIES EN VERKLARINGEN; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

OLYMPUS GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITES STAAT VERMELD OF WAARNAAR WORDT VERWEZEN. OLYMPUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SITES EN/OF DE INFORMATIE DIE OP DE SITES STAAT VERMELD OF WAARNAAR WORDT VERWEZEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, TENZIJ BIJ WET VERBODEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS OLYMPUS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE OF OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF UITVOERING VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE SITES (GEZAMENLIJK “”SCHADE””) IN HET GEVAL DEZE DISCLAIMER NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN OLYMPUS VOOR DE SCHADE NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

Olympus is alleen verantwoordelijk voor content die door Olympus op de Sites wordt gegenereerd. De content, het beleid of het gebruik van websites van derden die worden beheerd door andere partijen dan Olympus wordt niet door Olympus beoordeeld, Olympus is er niet verantwoordelijk voor en onderschrijft dit niet. Eventuele koppelingen naar andere websites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van de Sites en uw beslissing om een ​​van deze gekoppelde websites te bekijken of te gebruiken is op eigen risico.

Olympus heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de content, beveiliging of het privacybeleid van websites van derden. Zonder beperking van het voorgaande wijst Olympus specifiek elke verantwoordelijkheid af voor (i) schendingen van intellectueel eigendom; (ii) onnauwkeurigheid, onvolledigheid en misleidende informatie; (iii) beveiligingsmaatregelen, virussen, wormen en andere destructieve items; en (iv) aanstootgevend karakter van enige content op dergelijke websites van derden. Olympus onderschrijft de content, producten of diensten op websites van derden niet en uw toegang tot dergelijke websites van derden is op eigen risico en zonder toestemming van Olympus.

GEZONDHEIDSZORGINFORMATIE

De Sites kunnen informatie bevatten over medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Deze informatie wordt alleen verstrekt voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging van het medisch advies van uw eigen arts of andere medische professional. Olympus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie. Hoewel Olympus probeert de Sites zo actueel mogelijk te houden, dient u zich er bovendien van bewust te zijn dat gezondheidsinformatie door de aard ervan vrij snel verandert, waardoor sommige materialen af en toe verouderd kunnen zijn.

TOEPASBARE WETTEN

De Sites kunnen informatie bevatten over producten die mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn en die, waar van toepassing, door een regelgevend overheidsorgaan goedgekeurd zijn om op de markt te worden geïntroduceerd in verschillende landen, onder verschillende indicaties en beperkingen. Ieder land heeft specifieke wetgeving, regelgeving en procedures voor het publiceren van informatie op internet. Niets uit deze informatie kan worden opgevat als uitnodiging tot gebruik van of reclame voor een product of voor een indicatie van een product dat niet is goedgekeurd door de wetgeving en regelgeving van het land waarin de lezer woont.

De Sites worden ontwikkeld en onderhouden door Olympus vanuit haar kantoren in Tokio, Japan. Alle claims met betrekking tot de Sites worden beheerst door de Japanse wet. U mag de informatie op de Sites niet gebruiken in strijd met toepasselijke exportwetten of -voorschriften of in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Sites zal uitsluitend worden opgelost via een gerechtelijke procedure voor de rechtbank van Tokio, die de exclusieve jurisdictie heeft over het geschil.

INFORMATIE OVER COPYRIGHT

©2018 Olympus Corporation — Alle rechten voorbehouden.

Alle materialen op de Sites zijn beschermd door de Japanse en andere toepasselijke auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olympus. U mag geen handelsmerk, copyright of andere kennisgeving in kopieën van de content wijzigen of verwijderen.

Terug naar boven